1.   Algemeen

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk, ook als het gaat om vrijwilligerswerk. Dit document geeft een overzicht van de Arbo-maatregelen die gelden bij de Voedselbank Woerden. Bij de uitwerking van dit Arboplan van de Voedselbank Woerden is rekening gehouden met het wettelijk kader van de Arbowetgeving.

Voor organisaties waar vrijwilligers werken gelden de volgende algemene verplichtingen uit de Arbowetgeving:

 • het voorkomen van ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • melding van ongevallen aan de Arbeidsinspectie en registratie van ongevallen in een lijst van ongevallen
 • de verantwoordelijkheid voor derden op het terrein of in het gebouw van de vrijwilligersorganisatie
 • een aantal verplichtingen voor vrijwilligers, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is van belang om het vrijwilligerswerk zodanig te organiseren dat de risico’s voor veiligheid en de gezondheid voor de vrijwilligers tot het uiterste beperkt worden. De afspraken daarover zijn weergegeven in dit document. Ook wordt in dit document uitgelegd hoe de verantwoordelijkheden voor het in stand houden daarvan zijn geregeld.

Voedselbank Woerden hanteert de volgende uitgangspunten bij het uitoefenen van het Arbobeleid:

 • het bestuur creëert, als primair verantwoordelijke voor de Arbo-omstandigheden, de ruimte om een zo goed mogelijk Arbobeleid te realiseren;
 • hiervoor worden naar redelijkheid en wenselijkheid middelen ter beschikking gesteld.
 • in beginsel wordt op kritische processen preventie uitgevoerd;
 • alle vrijwilligers zijn in beginsel medeverantwoordelijk voor het functioneren onder goede Arbo-omstandigheden. Zij zijn wettelijk verplicht hierbij de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om gevaren te vermijden voor de veiligheid, gezondheid of welzijn van henzelf en anderen. Hieronder wordt mede verstaan situaties die een gevolg (kunnen) zijn van ongewenst gedrag;
 • het bestuur zorgt ervoor dat allen, die bij activiteiten betrokken zijn, waar veiligheidsrisico’s mee gepaard gaan, voldoende onderricht worden hoe daarmee om te gaan;
 • het bestuur zal regelmatig (laten) controleren of de activiteiten conform het Arbobeleid worden uitgevoerd en het Arbobeleid evalueren.

 

2.   Organisatie

 1. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het Arbobeleid binnen de Voedselbank Woerden. Het bestuur stelt het Arbobeleidsplan op, stelt de middelen ter beschikking voor de uitvoering en controleert of de activiteiten volgens de Arboregels worden uitgevoerd.
 2. Het bestuur wijst uit zijn middelen een Arbocoördinator aan.
 3. Deze Arbocoördinator gaat over Arbobeleidsaspecten en over aanpassingen in verband met nieuwe wetgeving op dit gebied.
 4. De Arbocoördinator heeft tot taak de vrijwilligers te informeren over veiligheids-, gezondheids-, welzijn-, en milieuaspecten (VGWM) die voor vrijwilligers van belang zijn.
 5. De Arbocoördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers met betrekking tot Arbozaken en zorgt ervoor dat hun belang op de juiste wijze wordt vertegenwoordigd.
 6. De Arbocoördinator rapporteert tenminste eenmaal per jaar aan het bestuur van Voedselbank Woerden.
 7. De vrijwilligers horen te handelen volgens de Arbo-beleidsuitgangspunten. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de VGM-aspecten binnen de Voedselbank. Zij dienen de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om gevaren te vermijden voor de veiligheid en gezondheid van henzelf of van anderen.

 

3.   Instrumenten

 1. Jaarlijks overlegt de Arbocoördinator met de vrijwilligers en het bestuur over de Arbozaken.
 2. Elk jaar wordt een Arbo-jaarplan vastgesteld. Dit is onderdeel van het Activiteitenplan van de Voedselbank.
 3. In het jaarverslag van de Voedselbank wordt gerapporteerd over de wijze waarop in het afgelopen jaar het voorgenomen beleid is uitgevoerd en hoe aan de elementen van Arbozorg inhoud is gegeven.
 4. In 2019 heeft Voedselbank Woerden een eerste RI&E uitgevoerd. Jaarlijks wordt getoetst of er grote veranderingen in de organisatie zijn doorgevoerd, die om een nieuwe RI&E vragen. Eventuele actiepunten die uit de RI&E naar voren komen, worden opgenomen in het Activiteitenplan.
 5. De Voedselbank Woerden voorziet in de middelen die nodig zijn voor een veilige, kwalitatieve en adequate uitoefening van de vrijwilligerstaken bij de Voedselbank. Mankementen aan deze bedrijfsmiddelen worden verondersteld direct te worden gemeld door de gebruiker bij de Arbocoördinator.
 6. Van iedere vrijwilliger bij de Voedselbank Woerden wordt verwacht dat van (bijna-)incidenten melding wordt gemaakt bij de Arbocoördinator. Deze registreert de (bijna-)incidenten in een incidentenregister dat ook toegankelijk is voor het bestuur van de Voedselbank.

Start typing and press Enter to search